Welcome

shqipëria (albanisch)

Të dashur prindër Të dashur fëmijë dhe të rinj

Ne ju mirëpresim ngrohtësisht në shkollën e muzikës dhe vallëzimit Weinfelden. Për të lehtësuar hyrjen në muzikë dhe valle për ju dhe fëmijët tuaj, në vijim do të gjeni disa dokumente në gjuhën e vendit Tuaj. Mësimi i muzikës në shkollat ​​e njohura të muzikës është subvencionuar me 50% për fëmijët dhe të rinjtë deri në moshën 20 vjeçare (java kyçe 10 dhe 38) nga kantoni Thurgau. Pas zbritjes së kontributeve të subvencioneve vlejnë  tarifat e shkollimit si në vijim:   Tarifa për Muzikë
MINI-MUSIG-SCHUL
Kontributi i prindërve / Semestri me kontributin e komunës * pa kontributin e komunës
Orë mësimi deri 40 min. 370.-Fr 390.-Fr.
 
Mësim individual
Kontributi i prindërve / Semestri me kontributin e komunës * pa kontributin e komunës
Orë mësimi deri 30 min. 590.-Fr. 740.-Fr.
Orë mësimi deri 40 min. 770.-Fr. 920.-Fr.
 
Mësim në grup
Kontributi i prindërve / Semestri me kontributin e komunës * pa kontributin e komunës
Grup prej 2 personash deri 40 Min. 510.-Fr. 560.-Fr.
Grup prej 3 personash deri 60 min. 510.-Fr. 560.-Fr.
  Tarifat për kërcimin
Kontributi i prindërve / Semestri me kontributin e komunës * pa kontributin e komunës
Orë mësimi kërcimi deri 45 min. 160.-Fr. 190.-Fr.
Orë mësimi deri 50 min 170.-Fr. 200.-Fr.
Orë mësimi deri 60 min. 200.-Fr. 230.-Fr.
Orë mësimi kërcimi deri 75 min. 290.-Fr. 320.-Fr.
  * Fëmijët dhe të rinjtë deri në 20 vjeç përfitojnë një kontribut operativ nga komunitetet shkollore në vijim : Berg-Birwinken, Bürglen, Bussnang-Rothenhausen, Kemmental, Ottoberg, Regio Märwil, Sulgen (vetëm shkolla fillore) dhe Weinfelden.  
bosanski (bosnisch)

Dragi roditelji Draga djeco i omladino

Srdačno Vas pozdravljamo u muzičkoj i plesnoj školi Weinfelden. Kako bi pojednostavili prve korake u muziciranju i tancovanju za Vas i Vašu djecu naći ćete u nastavku različitu dokumentaciju na jeziku Vaše zemlje. Muzička nastava u priznatim muzičkim školama subvencionira se sa 50% od kantona Thurgau za djecu i omladinu do navršenih 20 godina života (referentni tjedni 10 i 38). Nakon odbitka subvencijskog doprinosa važe sljedeće školarine:   Cjenovnik Muzika
MINI MUZIČKA ŠKOLA
Doprinos roditelja / semestar s opštinskim doprinosom* bez opštinskog doprinosa
Trajanje sata 40 min Fr. 370,- Fr. 390,-
 
INDIVIDUALNA NASTAVA
Doprinos roditelja / semestar s opštinskim doprinosom* bez opštinskog doprinosa
Trajanje sata 30 min. Fr. 590,- Fr. 740,-
Trajanje sata 40 min. Fr. 770,- Fr. 920,-
 
GRUPNA NASTAVA
Doprinos roditelja / semestar s opštinskim doprinosom* bez opštinskog doprinosa
2 učenika trajanje sata 40 min. Fr. 510,- Fr. 560,-
3 učenika trajanje sata 60 min. Fr. 510,- Fr. 560,-
Cjenovnik za plesnu nastavu
Doprinos roditelja / semestar s opštinskim doprinosom* bez opštinskog doprinosa
Trajanje sata 45 min. Fr. 160,- Fr. 190,-
Trajanje sata 50 min. Fr. 170,- Fr. 200,-
Trajanje sata 60 min. Fr. 200,- Fr. 230,-
Trajanje sata 75 min. Fr. 290,- Fr. 320,-
* Djeca i omladina do 20 godina primaju doprinose za troškove aktivnosti od sljedećih školskih opština: Berg-Birwinken, Bürglen, Bussnang-Rothenhausen, Kemmental, Ottoberg, Regio Märwil, Sulgen (samo osnovna škola) i Weinfelden
hrvatski jezik (kroatisch)

Dragi roditelji
Draga djeco i mladi

Srdačno Vas pozdravljamo u glazbenoj i plesnoj školi Weinfelden.
Kako bi pojednostavili pristup glazbenoj i plesnoj izobrazbi, za Vas i Vašu djecu naći ćete u nastavku različitu dokumentaciju na jeziku Vaše zemlje.
Glazbena poduka u priznatim glazbenim školama subvencionira se sa 50% od kantona Thurgau za djecu i mladež do navršenih 20 godina života (referentni tjedni 10 i 38). Nakon odbitka subvencijskog doprinosa vrijede sljedeće školarine:

 

Cjenik za glazbenu poduku

MINI GLAZBENA ŠKOLA
Doprinos roditelja / semestars općinskim doprinosom*bez općinskog doprinosa
Trajanje sata 40 minFr. 370,-Fr. 390,-

 

INDIVIDUALNA PODUKA
Doprinos roditelja / semestars općinskim doprinosom*bez općinskog doprinosa
Trajanje sata 30 min.Fr. 590,-Fr. 740,-
Trajanje sata 40 min.Fr. 770,-Fr. 920,-

 

GRUPNA PODUKA
Doprinos roditelja / semestars općinskim doprinosom*bez općinskog doprinosa
2 učenika trajanje sata 40 min.Fr. 510,-Fr. 560,-
3 učenika trajanje sata 60 min.Fr. 510,-Fr. 560,-

 

Cjenik za plesnu poduku

Doprinos roditelja / semestars općinskim doprinosom*bez općinskog doprinosa
Trajanje sata 45 min.Fr. 160,-Fr. 190,-
Trajanje sata 50 min.Fr. 170,-Fr. 200,-
Trajanje sata 60 min.Fr. 200,-Fr. 230,-
Trajanje sata 75 min.Fr. 290,-Fr. 320,-

 

* Djeca i mladež do 20 godina primaju doprinose za troškove aktivnosti od sljedećih školskih općina:
Berg-Birwinken, Bürglen, Bussnang-Rothenhausen, Kemmental, Ottoberg, Regio Märwil, Sulgen (samo osnovna škola) i Weinfelden

italiano (italienisch)

Cari Genitori
Cari bambini e ragazzi 

Vi diamo un cordiale benvenuto alla Scuola di Musica e Danza Weinfelden.

Per facilitare l'ingresso alla musica e alla danza a voi e ai vostri figli, trovate qui diversi documenti nella vostra lingua.

Le lezioni di musica presso le scuole di musica riconosciute vengono sovvenzionate al 50% per bambini e ragazzi fino al 20° anno di età (settimane di scadenza 10 e 38) dal cantone Turgovia. Dopo la deduzione dei contributi di sovvenzione si applicano le seguenti tasse scolastiche:

 

 

Tariffe Musica

MINI-MUSIG-SCHUEL

Contributo dei genitori/semestre

con il contributo comunale*

senza il contributo comunale

Lezione di 40 min.

Fr. 370.–

Fr. 390.–

 

Lezioni individuali 

Contributo dei genitori/semestre

con il contributo comunale*

senza il contributo comunale

Lezione di 30 min.

Fr. 590.–

Fr. 740.–

Lezione di 40 min.

Fr. 770.–

Fr. 920.–

 

Lezioni di gruppo

Contributo dei genitori/semestre

con il contributo comunale*

senza il contributo comunale

Gruppo da 2 di 40 min.

Fr. 510.–

Fr. 560.–

Gruppo da 3 di 60 min.

Fr. 510.–

Fr. 560.–

 

Tariffe Danza

Contributo dei genitori/semestre

con il contributo comunale*

senza il contributo comunale

Lezione di danza di 45 min.

Fr. 160.–

Fr. 190.–

Lezione di danza di 50 min

Fr. 170.–

Fr. 200.–

Lezione di danza di 60 min.

Fr. 200.–

Fr. 230.–

Lezione di danza di 75 min.

Fr. 290.–

Fr. 320.–

* I bambini e i ragazzi fino a 20 anni ottengono dalle seguenti comunità scolastiche un contributo per le spese di gestione: Berg-Birwinken, Bürglen, Bussnang-Rothenhausen, Kemmental, Ottoberg, Regio Märwil, Sulgen (solo scuola primaria) e Weinfelden.

македонски јазик (makedonisch)

Драги родители
драги дечиња и младинци

Срдечно Ве поздравуваме во училиштето за музика и танц Вајнфелден.
За да ги поедноставиме првите чекори во музицирањето и танцувањето за Вас и Вашите деца, подолу ќе ги најдете различните видови документација на Вашиот јазик.
Музичката настава на признатите училишта за музика за деца и младинци ќе биде субвенционирана до навршена 20. година од животот (референтни недели 10 и 38) од Кантонот Тургау со 50%. По одбивање на субвенциските придонеси важи следната школарина:

 

Ценовник за музика

МИНИ-МУЗИЧКО-УЧИЛИШТЕ
Родителски придонес/семестарсо општински придонес*без општински придонес
Траење часови 40 мин.Фр. 370,-Фр. 390,-

 

ИНДИВИДУАЛНА НАСТАВА
Родителски придонес/семестарсо општински придонес*без општински придонес
Траење часови 30 мин.Фр. 590,-Фр. 740,-
Траење часови 40 мин.Фр. 770,-Фр. 920,-

 

ГРУПНА НАСТАВА
Родителски придонес / семестарсо општински придонес*без општински придонес
2 ученици траење часови 40 мин.Фр. 510,-Фр. 560,-
3 ученици траење часови 60 мин.Фр. 510,-Фр. 560,-

 

Ценовник за танц

Родителски придонес/семестарсо општински придонес*без општински придонес
Траење часови 45 мин.Фр. 160,-Фр. 190,-
Траење часови 50 мин.Фр. 170,-Фр. 200,-
Траење часови 60 мин.Фр. 200,-Фр. 230,-
Траење часови 75 мин.Фр. 290,-Фр. 320,-

 

* Деца и младинци до 20 години примаат придонеси за трошоците за активностите од следните училишни општини: Берг-Бирвинкен (Berg-Birwinken), Бирглен (Bürglen), Буснанг-Ротенхаузен (Bussnang-Rothenhausen), Кементал (Kemmental), Отоберг (Ottoberg), Регио Мервил (Regio Märwil), Зулген (Sulgen)

(само основното училиште) и Вајнфелден (Weinfelden)

português (portugiesisch)

Estimados pais:
Estimadas crianças e adolescentes:

Damos-vos cordialmente as boas-vindas à Escola de Música e Dança de Weinfelden.
Para facilitar o início da prática de música e dança para si e para o seu filho/filha encontrarão abaixo diversos documentos na vossa língua materna.
A classe de música desta Escola de Música reconhecida será subsidiada em 50 % para as crianças e os adolescentes até aos 20 anos de vida completos (semanas chave 10 e 38) do Cantão de Turgóvia. Descontadas as importâncias do subsídio, as seguintes tarifas escolares custarão:

 

Tabela da tarifa de Música

MINI-MUSIG-SCHUEL

Contribuição dos pais/semestre

com contribuição comunal*

sem contribuição comunal

Lição de 40 min.

CHF 370,00

CHF 390,00

 

Cursos individuais

Contribuição dos pais/semestre

com contribuição comunal*

sem contribuição comunal

Lição de 30 min.

CHF 590,00

CHF 740,00

Lição de 40 min.

CHF 770,00

CHF 920,00

 

Cursos em grupo

Contribuição dos pais/semestre

com contribuição comunal*

sem contribuição comunal

Grupos com 2 pessoas de 40 min.

CHF 510,00

CHF 560,00

Grupos com 3 pessoas de 60 Min.

CHF 510,00

CHF 560,00

 

Tabela da tarifa de Dança

Contribuição dos pais/semestre

com contribuição comunal*

sem contribuição comunal

Lição de dança de 45 min.

CHF 160,00

CHF 190,00

Lição de dança de 50 min

CHF 170,00

CHF 200,00

Lição de dança de 60 min.

CHF 200,00

CHF 230,00

Lição de dança de 75 min.

CHF 290,00

CHF 320,00

 

* As crianças e os adolescentes até aos 20 anos recebem das seguintes comunidades escolares uma contribuição das despesas de serviço: Berg-Birwinken, Bürglen, Bussnang-Rothenhausen, Kemmental, Ottoberg, Regio Märwil, Sulgen (somente a escola primária) e Weinfelden.

srpski (serbisch)

Dragi roditelji,
Draga deco, dragi mladi,

Dobrodošli u Weinfelden, u školi muzike i plesa.
Kako bismo i vama i vašoj deci olakšali upoznavanje sa muzikom i plesom, na raspolaganju vam je raznovrstan materijal na vašem maternjem jeziku.
Nastavu muzičkog na priznatim muzičkim školama za decu i mlade do navršene 20. godine života (krajnji rok 10. i 38. sedmica), Kanton Thurgau subvencioniše u iznosu od 50%. Nakon odbijanja subvencionisanog iznosa, važe sledeće naknade za nastavu:  

 

Cenovnik za muzičku nastavu

MINI-MUSIG-SCHUEL

Iznos koji plaća roditelj/semestar

uz doprinos zajednici*

bez doprinosa zajednici

Lekcija od 40 min

Fr. 370.–

Fr. 390.–

 

Pojedinačna nastava

Iznos koji plaća roditelj/semestar

uz doprinos zajednici*

bez doprinosa zajednici

Lekcija od 30 min

Fr. 590.–

Fr. 740.–

Lekcija od 40 min

Fr. 770.–

Fr. 920.–

 

Grupna nastava

Iznos koji plaća roditelj/semestar

uz doprinos zajednici*

bez doprinosa zajednici

Grupa sa 2 polaznika od 40 min

Fr. 510.–

Fr. 560.–

Grupa sa 3 polaznika od 60 min

Fr. 510.–

Fr. 560.–

 

Cenovnik za nastavu plesa

Iznos koji plaća roditelj/semestar

uz doprinos zajednici*

bez doprinosa zajednici

Lekcija plesa od 45 min

Fr. 160.–

Fr. 190.–

Lekcija plesa od 50 min

Fr. 170.–

Fr. 200.–

Lekcija plesa od 60 min

Fr. 200.–

Fr. 230.–

Lekcija plesa od 75 min

Fr. 290.–

Fr. 320.–

 

* Deca i mladi starosti do 20 godina primaju dodatak od sledećih školskih zajednica: Berg-Birwinken, Bürglen, Bussnang-Rothenhausen, Kemmental, Ottoberg, Regio Märwil, Sulgen (samo osnovna škola) i Weinfelden.

español (spanisch)

Estimados padres:
Estimados niños y adolescentes:

Le damos una cordial bienvenida a la Escuela de Música y Baile de Weinfelden.

Para facilitarle a usted y a su hijo/a el empezar con la música y el baile le remitimos a continuación diversos documentos en su lengua materna.

El cantón de Turgovia subvenciona el 50 % de las clases de música en la Escuela de Música reconocida en el caso de niños y adolescentes de hasta 20 años cumplidos (semanas claves 10 y 38). Una vez deducida la subvención, las tarifas escolares son las siguientes:

 

 

Tabla de tarifas de Música

 

MINI-MUSIG-SCHUEL

Aportación de los padres/semestre

 Con contribución municipal*

 Sin contribución municipal

Clase de 40 min.

 370,00 CHF

 390,00 CHF

 

Cursos individuales

Aportación de los padres/semestre

Con contribución municipal*

Sin contribución municipal

Clase de 30 min.

590,00 CHF

740,00 CHF

Clase de 40 min.

770,00 CHF

920,00 CHF

 

Cursos en grupo

Aportación de los padres/semestre

Con contribución municipal*

Sin contribución municipal

Grupos de 2 personas de 40 min.

510,00 CHF

560,00 CHF

Grupos de 3 personas de 60 min.

510,00 CHF

560,00 CHF

 

Tabla de tarifas de Baile

 

Aportación de los padres/semestre

Con contribución municipal *

Sin contribución municipal

Clase de baile de 45 min.

160,00 CHF

190,00 CHF

Clase de baile de 50 min

170,00 CHF

200,00 CHF

Clase de baile de 60 min.

200,00 CHF

230,00 CHF

Clase de baile de 75 min.

290,00 CHF

320,00 CHF

 

* Los niños y adolescentes de hasta 20 años reciben de las siguientes comunidades escolares una aportación a los gastos generales: Berg-Birwinken, Bürglen, Bussnang-Rothenhausen, Kemmental, Ottoberg, Regio Märwil, Sulgen (solo escuela primaria) y Weinfelden.

türkiye (türkisch)

Sevgili Ebeveynler,
Sevgili Çocuklar ve Gençler,

Weinfelden Müzik ve Dans Okuluna hoş geldiniz.
Siz ve çocuklarınız için müzik yapmaya ve dans etmeye başlangıcı kolaylaştırmak için takip eden kısımda kendi ülke dilinizde çeşitli belgeler bulacaksınız.
20 yaşını tamamlayana kadar (10. ve 38. haftalar) çocuklar ve gençler için kabul görmüş müzik okullarındaki müzik dersleri, Thurgau Kantonu tarafından %50 oranında desteklenmektedir. Desteklenen tutarlar düşüldükten sonra şu ders ücretleri geçerlidir:

 

Müzik için tarife

MINI-MUSIG-SCHUEL

Ebeveyn katkısı/sömestr

Bölge katkısıyla*

Bölge katkısı olmadan

40’ar dakikalık ders

370,00 Frank

390,00 Frank

 

Özel ders

Ebeveyn katkısı/sömestr

Bölge katkısıyla*

Bölge katkısı olmadan

30’ar dakikalık ders

590,00 Frank

740,00 Frank

40’ar dakikalık ders

770,00 Frank

920,00 Frank

 

Grup dersi

Ebeveyn katkısı/sömestr

Bölge katkısıyla*

Bölge katkısı olmadan

40’ar dakikalık 2 kişilik grup

510,00 Frank

560,00 Frank

60’ar dakikalık 3 kişilik grup

510,00 Frank

560,00 Frank

 

Dans için tarife

Ebeveyn katkısı/sömestr

Bölge katkısıyla*

Bölge katkısı olmadan

45’er dakikalık dans dersi

160,00 Frank

190,00 Frank

50’şer dakikalık dans dersi

170,00 Frank

200,00 Frank

60’ar dakikalık dans dersi

200,00 Frank

230,00 Frank

75’er dakikalık dans dersi

290,00 Frank

320,00 Frank

 

* 20 yaşa kadar olan çocuklara ve gençlere aşağıdaki okul bölgeleri mali katkıda bulunacaktır: Berg-Birwinken, Bürglen, Bussnang-Rothenhausen, Kemmental, Ottoberg, Regio Märwil, Sulgen (sadece ilkokul) ve Weinfelden.

tamil
cbf81fe97f
NameGrößeDatum
bosanski_elterninformation_schnupperlektion.pdf

Öffnen | Download
196.15 KB27. Juli 2017
bosanski_mini_musig_schuel.pdf

Öffnen | Download
1.23 MB27. Juli 2017
bosanski_musik_abmeldung.pdf

Öffnen | Download
38.72 KB27. Juli 2017
bosanski_musik_anmeldung.pdf

Öffnen | Download
70.23 KB27. Juli 2017
bosanski_tanz_abmeldung.pdf

Öffnen | Download
38.9 KB27. Juli 2017
bosanski_tanz_anmeldung.pdf

Öffnen | Download
40.96 KB27. Juli 2017
español_elterninformation_schnupperlektion.pdf

Öffnen | Download
196.81 KB27. Juli 2017
español_mini_musig_schuel.pdf

Öffnen | Download
1.23 MB27. Juli 2017
español_musik_abmeldung.pdf

Öffnen | Download
39.85 KB27. Juli 2017
español_musik_anmeldung.pdf

Öffnen | Download
70.79 KB27. Juli 2017
español_tanz_abmeldung.pdf

Öffnen | Download
39.83 KB27. Juli 2017
español_tanz_anmeldung.pdf

Öffnen | Download
41.21 KB27. Juli 2017
hrvatski-jezik_elterninformation.pdf

Öffnen | Download
196.57 KB27. Juli 2017
hrvatski-jezik_mini_musig_schuel.pdf

Öffnen | Download
1.23 MB27. Juli 2017
hrvatski-jezik_musik_abmeldung.pdf

Öffnen | Download
39.47 KB27. Juli 2017
hrvatski-jezik_musik_anmeldung.pdf

Öffnen | Download
70.69 KB27. Juli 2017
hrvatski-jezik_tanz_abmeldung.pdf

Öffnen | Download
39.29 KB27. Juli 2017
hrvatski-jezik_tanz_anmeldung.pdf

Öffnen | Download
41.27 KB27. Juli 2017
italiano_elterninformation_schnupperlektion.pdf

Öffnen | Download
194.11 KB27. Juli 2017
italiano_mini_musig_schuel.pdf

Öffnen | Download
1.23 MB27. Juli 2017
italiano_musik_abmeldung.pdf

Öffnen | Download
38.33 KB27. Juli 2017
italiano_musik_anmeldung.pdf

Öffnen | Download
69.62 KB27. Juli 2017
italiano_tanz_abmeldung.pdf

Öffnen | Download
38.23 KB27. Juli 2017
italiano_tanz_anmeldung.pdf

Öffnen | Download
40.26 KB27. Juli 2017
português_elterninformation_schnupperlektion.pdf

Öffnen | Download
195.84 KB27. Juli 2017
português_mini_musig_schuel.pdf

Öffnen | Download
1.23 MB27. Juli 2017
português_musik_abmeldung.pdf

Öffnen | Download
40.16 KB27. Juli 2017
português_musik_anmeldung.pdf

Öffnen | Download
70.48 KB27. Juli 2017
português_tanz_abmeldung.pdf

Öffnen | Download
40.29 KB27. Juli 2017
português_tanz_anmeldung.pdf

Öffnen | Download
41.2 KB27. Juli 2017
shqipëria_elterninformation_schnupperlektion.pdf

Öffnen | Download
197.79 KB27. Juli 2017
shqipëria_mini_musig_schuel.pdf

Öffnen | Download
1.23 MB27. Juli 2017
shqipëria_musik_abmeldung.pdf

Öffnen | Download
36 KB27. Juli 2017
shqipëria_musik_anmeldung.pdf

Öffnen | Download
70.73 KB27. Juli 2017
shqipëria_tanz_abmeldung.pdf

Öffnen | Download
39.58 KB27. Juli 2017
shqipëria_tanz_anmeldung.pdf

Öffnen | Download
41.5 KB27. Juli 2017
srpski_elterninformation_schnupperlektion.pdf

Öffnen | Download
194.73 KB27. Juli 2017
srpski_mini_musig_schuel.pdf

Öffnen | Download
1.23 MB27. Juli 2017
srpski_musik_abmeldung.pdf

Öffnen | Download
38.94 KB27. Juli 2017
srpski_musik_anmeldung.pdf

Öffnen | Download
70.44 KB27. Juli 2017
srpski_tanz_abmeldung.pdf

Öffnen | Download
39.44 KB27. Juli 2017
srpski_tanz_anmeldung.pdf

Öffnen | Download
41.24 KB27. Juli 2017
tamil_elterninformation_schnupperlektion.pdf

Öffnen | Download
1.29 MB27. Juli 2017
tamil_musik_abmeldung.pdf

Öffnen | Download
64.62 KB27. Juli 2017
tamil_musik_anmeldung.pdf

Öffnen | Download
88.78 KB27. Juli 2017
tamil_musik_elternformular.pdf

Öffnen | Download
71.92 KB27. Juli 2017
tamil_tanz_abmeldung.pdf

Öffnen | Download
74.63 KB27. Juli 2017
tamil_tanz_anmeldung.pdf

Öffnen | Download
80.93 KB27. Juli 2017
türkiye_elterninformation_schnupperlektion.pdf

Öffnen | Download
198 KB27. Juli 2017
türkiye_mini_musig_schuel.pdf

Öffnen | Download
1.23 MB27. Juli 2017
türkiye_musik_abmeldung.pdf

Öffnen | Download
41.17 KB27. Juli 2017
türkiye_musik_anmeldung.pdf

Öffnen | Download
72.41 KB27. Juli 2017
türkiye_tanz_abmeldung.pdf

Öffnen | Download
41.19 KB27. Juli 2017
türkiye_tanz_anmeldung.pdf

Öffnen | Download
42.77 KB27. Juli 2017
_јазик_elterninformation_schnupperlektion.pdf

Öffnen | Download
197.87 KB27. Juli 2017
_јазик_mini_musig_schuel.pdf

Öffnen | Download
1.24 MB27. Juli 2017
_јазик_musik_abmeldung.pdf

Öffnen | Download
41.57 KB27. Juli 2017
_јазик_musik_anmeldung.pdf

Öffnen | Download
76.39 KB27. Juli 2017
_јазик_tanz_abmeldung.pdf

Öffnen | Download
41.72 KB27. Juli 2017
_јазик_tanz_anmeldung.pdf

Öffnen | Download
45.46 KB27. Juli 2017

60